Dit kunnen wij voor jouw gemeente betekenen

Wij bereiden vluchtelingen voor op een plek in onze samenleving. Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen hen gedurende het hele integratietraject. Van ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen tot aan arbeidsparticipatie. De vluchteling staat centraal.

Wat kunnen we betekenen voor jouw gemeente?

 • Binnen de maatschappelijke begeleiding begeleiden we de vluchteling richting zelfredzaamheid
 • Begeleiding van de vluchteling bij juridische kwesties over verblijfsvergunningen, gezinshereniging, naturalisatie en terugkeer.
 • Vluchtelingen leren de taal op maat door de inzet van onze docenten en vrijwilligers.
 • Onze bewezen aanpak rondom schuldpreventie leidt tot een financieel gezonde situatie.
 • Samen met de gemeente bereiden wij vluchtelingen voor op arbeid.
 • Als partner van de gemeenten worden we ook gevraagd voor het uitvoeren van kennismakingsprogramma’s, participatieverklaringstrajecten, de Brede Intake, trainingen richting mentale gezondheid, MAP en natuurlijk zijn we een veelgevraagde sparringpartner.

Via onze locatiezoekfunctie vindt u gemakkelijk ons lokale aanbod of de contactgegevens van VluchtelingenWerk in uw eigen gemeente.
 

Themadossier Wet inburgering 2021

In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies voor gemeenten veranderen? Lees meer over de belangrijkste thema's rondom de nieuwe Wet Inburgering.


 

 

 

 • De laatste updates
  • Houd ambities hoog, maar met reële prijzen

   Een nieuw, verbeterd inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter op weg helpen. Dat is het idee achter de nieuwe Wet Inburgering. In de marktconsultaties en de eerste aanbestedingen constateert VluchtelingenWerk met grote tevredenheid dat gemeenten hoge ambities hebben. We juichen dat natuurlijk toe, het is goed voor de inburgeraar én voor de samenleving. Maar na de eerste ervaringen van de afgelopen maanden willen we ook waarschuwen: kwaliteit heeft een prijs!
   Maatwerk, samenwerking, een aanbod dichtbij de vluchteling, kleine lesgroepen en de inzet van individuele begeleiding: gemeenten zetten hoog in. Ze vragen veel van aanbieders, maar de bedragen die ze hier tegenover zetten, zijn soms niet reëel. Zo lijkt het dat de ambities al naar beneden bijgesteld moeten worden. Nog voor we echt begonnen zijn.
   Tijdig starten, snelheid, maatwerk, dualiteit (het combineren van het leren van de taal en participatie) en kwaliteit zijn volgens minister Wouter Koolmees, de kernprincipes van deze Veranderopgave. Gemeenten zetten om dit te bewerkstelligen vaak alleen budget voor inburgeringsonderwijs in, zo constateren we nu in verschillende gemeenten. Het beschikbare budget hiervoor bedraagt gemiddeld 10.000 euro. Met een gemiddelde uurprijs van 10–15 euro die taalaanbieders nu hanteren, wordt het al een hele klus om voor dat totaalbedrag een kwalitatief hoogstaande Z-route met de gewenste 800 lesuren, tiptop in orde aan te kunnen bieden.
   Maar de nieuwe wet vraagt om méér. Om een beter integraal inburgeringsstelsel met taal én participatie-activiteiten. Die activiteiten zullen volgens minister Koolmees voor de échte winst zorgen. Om dat te kunnen bekostigen, moeten gemeenten ook een deel van hun beschikbare re-integratiebudgetten vanuit de Participatiewet inzetten.
   In het belang van de inburgeraars roept VluchtelingenWerk gemeenten op de hoge ambities zeker te behouden. Maar laat kwaliteit voorop staan en hanteer om de mooie doelstellingen te bereiken ook reële prijzen.

    
  • Arbeidstoeleiding: Maatwerk, intensieve begeleiding en geduld gevraagd

  Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden in ‘Vakkundig aan het Werk’ de opgedane kennis uit acht onderzoeken naar de arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Dat leverde veel bekende inzichten op, maar ook een paar nieuwe. De lessen uit ‘Vakkundig aan het Werk’ zijn volgens Radboud Fransen, adviseur arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk, van groot belang bij de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet, die per 2022 ingaat.
  VluchtelingenWerk roept gemeenten op rekening te houden met de inzichten en adviezen bij het inrichten van hun dienstverlening. Daarnaast bepleiten we dat gemeenten niet focussen op ‘broodbanen’, op het zo snel mogelijk aan het werk krijgen, ook al past dat werk helemaal niet bij de vluchteling. ‘Net als Regioplan adviseren wij gemeenten samen met de vluchteling een ontwikkelpad naar de droombaan te schetsen. Het helpt als de gemeentelijke klantmanagers hier door een lage caseload ook de ruimte voor hebben’, aldus Fransen.
  Klik hier voor het volledige artikel.

  • De toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding

  Het inburgeringsbeleid in Nederland is al vaak gewijzigd en bij elk wetsvoorstel stond de maatschappelijke begeleiding ter discussie. Ook bij de nieuwe inburgeringswet dreigt opnieuw te worden getornd aan de maatschappelijke begeleiding. Het lijkt erop dat de minister onvoldoende overtuigd is van het nut en de noodzaak ervan in het integratieproces van vluchtelingen. Met het oog op de nieuwe Wet Inburgering heeft VluchtelingenWerk Nederland aan Significant Public de opdracht gegeven om het belang van de maatschappelijke begeleiding inzichtelijk te maken. Het onderzoek 'Hoe, wat en waarom - De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen' laat zien dat het belang van maatschappelijke begeleiding én de toegevoegde waarde breed worden gedragen en niet alleen onder vluchtelingen zelf.
  Lees hier meer over 'Hoe, wat en waarom - De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen'.

  • Wegwijzer in Onderwijs – dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem

  Begin november is de Wegwijzer in Onderwijs – dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem gelanceerd. Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij (en de kinderen) te maken met het Nederlandse onderwijssysteem. Dat is een complex geheel, zowel voor vluchtelingen als hun begeleiders. Om hen wegwijs te maken in dat woud van mogelijkheden en regeltjes heeft VluchtelingenWerk, in samenwerking met andere organisaties, een nieuwe online tool ontwikkeld: wegwijzerinonderwijs.nl. Wegwijzer in Onderwijs wordt gebruikt om met vluchtelingen in gesprek te gaan over het Nederlandse onderwijssysteem. Samen met de begeleider onderzoekt de cliënt welke stappen kunnen worden ondernomen naar een gewenste opleiding.
   

  • Budget maatschappelijke begeleiding bij herleven inburgeringsplicht

  Bij gemeenten is niet altijd bekend dat zij een budget ontvangen voor het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding van jongere nieuwkomers, die op een later moment alsnog inburgeringsplichtig worden.
  Deze jongere nieuwkomers in de leeftijd van 16 en 17 jaar zijn tijdelijk vrijgesteld van de inburgeringsplicht, zolang zij aansluitend aan de leer- of kwalificatieplicht een opleiding volgen waarvan het diploma leidt tot vrijstelling.
  Indien deze jongeren hun opleiding echter beëindigen zonder het behalen van een vrijstellend diploma, worden zij alsnog inburgeringsplichtig. Doordat DUO inzage heeft in het zogenaamde ‘onderwijsregister’, weten zij als dit het geval is. DUO stuurt diegenen dan de brief ‘Kennisgeving inburgeringsplicht’.
  Gemeenten ontvangen voor de asielvergunninghouders onder hen, ook een budget maatschappelijke begeleiding. Dit is echter niet bij alle gemeenten bekend. Net als voor andere asielvergunninghouders zijn gemeenten echter wettelijk verplicht om - ook deze groep - een aanbod te doen voor zowel een participatieverklaringstraject als voor maatschappelijke begeleiding.
  Lees hier meer over in de recente ‘Uitvoeringbrief inburgering’.

   

 • Dossiers en brochures
 • Samenwerkingen

  Kiest u voor bepaalde diensten een andere partij? Goede kans dat wij hen al kennen! En wij werken graag met ze samen. Want samen zijn we de beste bruggenbouwers.

  • VluchtelingenWerk als samenwerkingspartner
   Het werk van VluchtelingenWerk is zowel in het belang van de gemeente, de gemeenschap als de vluchteling. Door actief samen te werken met lokale organisaties en samen te kijken naar de persoonlijke situatie: wat zijn de mogelijkheden en wat werkt het beste? Dit leidt tot de meest duurzame, optimale resultaten.
   VluchtelingenWerk heeft veel expertise in huis en er werken echte alleskunners. Van aankomst tot zelfredzaamheid van de nieuwkomer: VluchtelingenWerk is er bij betrokken. Al meer dan 40 jaar. Waar dat in het belang van de statushouder is, werken we natuurlijk graag en goed samen. We pleiten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering bij gemeenten ook voor het zorgen voor een structuur waarin samenwerking en overleg wordt gestimuleerd. Als er geen partij is die op àlle vlakken de benodigde kennis en expertise bezit, nodig dan bij de aanbestedingen inschrijvende partijen uit tot het aangaan van samenwerkingsverbanden.
   Lokaal netwerk inzetten
   Door met meerdere partijen samen te werken, is het mogelijk een stevig vangnet rond de inburgeraar te creëren van partijen die ieder een eigen expertise bezitten. Zo komt men samen, onder regie van de gemeenten, tot een kwalitatief stevig, integraal inburgeringstraject. We pleiten vooral voor lokale samenwerking, waarbij alle partijen hun netwerk in de gemeente inzetten. Zo wordt er een effectieve verbinding tussen onderwijs en arbeidsparticipatie gelegd. In het verleden zijn te vaak opdrachten gegund aan nieuwkomers of partijen uit andere delen van het land die niet over een lokaal netwerk beschikten.
   In tal van draaiende pilots van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin VluchtelingenWerk samen met gemeenten warmdraait voor de nieuwe wet en best practices verzamelt, werken we momenteel ook succesvol samen met andere lokale organisaties. Wat ons hierin bindt: de wens een omgeving te creëren waarin de inburgeraar grote, doorslaggevende stappen kan maken.
   Goede, betrouwbare partners
   Samen sta je sterker: wanneer elke organisatie inzet op haar expertise zorgt dit ervoor dat het inburgeringstraject soepel verloopt en de inburgeraar zich goed kan richten op zijn integratie.
   Dus ja: VluchtelingenWerk werkt graag samen en hoopt dat gemeenten daar goede voorwaarden voor scheppen. Maar we hopen tevens dat gemeenten bij de aanbestedingen ook goed kijken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) van eventuele partners om zo de kwaliteit te waarborgen. Want alleen met goede, betrouwbare samenwerkingspartners is het goed samenwerken richting een betere inburgering!
   Lees hier meer over onze adviezen op het gebied van samenwerking en andere aanbevelingen voor de aanbesteding van de dienstverlening.
 • Ons aanbod

  Maatschappelijke begeleiding
  Onze maatschappelijk begeleiders zijn vaak de eerste contacten die vluchtelingen hebben in hun nieuwe woonplaats: zij vormen de brug naar de Nederlandse samenleving.
  Ontdek waarom onze maatschappelijke begeleiding werkt >> https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/maatschappelijke-...

  Inburgering
  Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Naast onze gecertificeerde NT2 docenten zetten onze vrijwilligers zich in om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de taal.
  Lees hier hoe VluchtelingenWerk taallessen vormgeeft binnen de Wet inburgering 2021 >> https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/inburgering-1

  Financiële begeleiding
  Gemeenten krijgen met de komst van de Wet inburgering 2021 de opdracht om vluchtelingen die in hun gemeente komen wonen financieel te ontzorgen. Het is noodzakelijk dat vluchtelingen financiële vaardigheden opdoen om te voorkomen dat zij na de ontzorging alsnog in financiële problemen raken.
  Wij combineren groepstraining met individuele budgetcoaching >> https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/financiele-begeleiding

  Arbeidsparticipatie
  Werk is een wezenlijk onderdeel, misschien wel de ultieme vorm, van het integratieproces van vluchtelingen. Wij streven ernaar om vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Gedurende dit proces staan hun talenten en ambities centraal.
  Benieuwd om te zien hoe onze dienstverlening vluchtelingen een stap verder brengt? https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/participatie-en-arbei...
   

  En we doen nog veel meer!
  Ben je op zoek naar een partner om samen een project te ontwikkelen toegespitst op de situatie in jouw gemeente? Neem dan vooral contact op en we gaan graag in gesprek.
  Via onze locatiezoekfunctie vind je gemakkelijk de contactgegevens van VluchtelingenWerk in jouw eigen gemeente. https://www.vluchtelingenwerk.nl/regio

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: